Tietosuojaseloste

Yleistä

Tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa Jade Boats Oy:n (myöhemmin myös Jade Boats) asiakkaille, prospekteille ja potentiaalisille työnhakijoille läpinäkyvästi ja avoimesti ajantasainen informaatio miten heidän henkilötietojaan käsitellään ja mihin tarkoituksiin ja kuinka ne ovat suojattu. Jabe Boats noudattaa tietosuojalainsäädäntöä Yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Tietosuojalakia (2018/1050).

1 Rekisterinpitäjä

Jade Boats Oy, (3233662-5)

Saviontie 560, 41330 Vihtavuori
puh. +358 (0) 40 584 0887, jaakko @ jadeboats.com

2 Rekisterin nimi

Jade Boats Oy:n sähköposti-, asiakas-, tilaaja-, prospekti- ja markkinointirekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1.Asiakkaat:

1.1. Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.

1.2. Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja tuottaminen

1.3. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.

1.4. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden, toimeksiantojen, laskutuksen hallinta ja laadun varmistaminen.

1.5. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

1.6. Sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

1.7. Mahdollisia asiakaspuhelujen nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakkaiden ja Jade Boats:in oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.

 

2. Verkkosivuston käyttäjät ja potentiaaliset asiakkaat:

 

2.1. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, yritykselle, yhteyshenkilölle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa.

2.2. Markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

2.3. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen.

2.4. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.

3. Potentiaaliset työntekijät

3.1. Markkinointi potentiaalisille työnhakijoille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa

3.2. Työnhaun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen. Rekrytointiprosessin aikana suhteen ylläpito, hoitaminen ja hallinta.

 

4 Rekisterin tietosisältö
 • Nimitiedot:
  • etunimet
  • sukunimi
 • Osoitetiedot:
  • postiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • Asiakkaan maksu- ja luottokortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot:
  • pankkiyhteys
  • pankkitilin numero
 • Työnantajan, yrityksen, organisaation, järjestön, osakeyhtiön, yhtiön, yhdistyksen tms. tiedot:
  • nimi
  • osoitetiedot
  • Y-tunnus
 • Asema yrityksessä, rooli, tehtävä, titteli, työtehtävät, vastuualue tms.
 • Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot:
  • asiakaspalaute
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • asiakaspuhelujen nauhoitukset
  • asiakkuuden alkamisaika
  • asiakkuuden päättymisaika
  • asiakkuuden tilat
  • asiakkuuden tasot
  • tarjoushistoria
  • tiedot aikaisemmista yhteydenotoista
  • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot ja näihin liittyvät keskustelut
  • sivustokäyttäytyminen
 • Hiiren, kursorin tai muun osoitelaitteen liikkeet Jade Boats:in verkkosivuilla.
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot.
 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
 • Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Sähköpostimarkkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetetyssä markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

 

5 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän sähköpostikirjeissä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Jade Boat:in omassa toiminnassa kertyviä tietoja täydennetään tarvittaessa yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden (kuten YTJ:n ja TIEKE:n) kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla.

 

 

 

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Henkilötietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman telemarkkinointiyrityksen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille eikä ulkopuolisilla ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden em. väliaikaisiin rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla. Jade Boats luovuttaa henkilötietoja perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksujen valvomiseksi.

 

Rekisteröityjen henkilötietoja Jade boat:in lukuun käsittelee:

 • ActiveCampaign Inc.
 • Adobe Systems Incorporated
 • Asana Inc.
 • Atlassian PTY Ltd.
 • Cybot A/S
 • Evernote Corporation
 • Facebook Inc.
 • Google LLC.
 • Liidio Oy
 • LinkedIn Corporation
 • Microsoft Corporation
 • Pipedrive Inc.
 • Pipedrive OÜ
 • Slack Technologies Inc.
 • Smartly Inc.
 • SurveyMonkey Inc.
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
 • Twitter Inc.
 • Visma Solutions Oy
 • Zapier Inc.
 • Monster Insights
 • WordPress Corp.
 • ByteDance Corp.
 • TikTok Global

 

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Jade Boats ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

 • tiedot siirretään maahan tai ko. maassa sijaitsevaan organisaatioon, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
 • mikäli rekisteröitävä on antanut siihen suostumuksensa.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Jade Boat:sin lukitussa toimitiloissa sijaitsevissa lukituissa säiliöissä. Valvomaton kulkeminen tilaan on ulkopuolisilta estetty. Omatoiminen pääsy tiloihin on sallittua vain niille ja mahdollistettu vain niille, jotka ovat kirjallisilla sopimuksilla Jade Boat:sin jäseniksi sitoutettuja. Ns. ulkopuolisten henkilöiden pääsy tiloihin on aina valvottua.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojärjestelmään sisäänkirjautumiseen tarvittavia pääsytunnuksia luovutetaan vain Jade Boat:sin jäsenille. Luovutuksia valvoo yhteyshenkilö. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

9 Tarkastusoikeus

 

Jokaisella rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkastaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä luetelluihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa ja pyytää käyttäen kaikkia yleisempiä kirjallisia yhteydenottomuotoja. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voivat rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Jade Boats:in kirjallisesti valtuutettu jäsen.

 

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkistaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä luetelluihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa ja pyytää käyttäen kaikkia yleisempiä kirjallisia yhteydenottomuotoja. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voivat rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Jade Boats:in kirjallisesti valtuutettu.

 

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Vastustamisoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että Jade Boats on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai, että Jade Boats:sillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.Suoramarkkinointikielto:

 • Jade Boats hankkii verkkomainontaa mm. TikTokilta, LinkedIniltä, Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa rekisteröidyn henkilötietoja Jade Boats:in välittämänä, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.
 • Jade Boats ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Poisto-oikeus:

 • Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin ko. rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Jade Boats:in tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Jade Boats:iä poistamaan kyseiset tiedot. Jade Boats käsittelee pyynnön, jonka jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että Jade Boats rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietoja käsitellessä Jade Boats rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).
12 Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme verkkosivustollamme ns. cookieita, eli evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi muunlaisten evästeiden käytölle. Lisätietoja evästekäytänteistä löydät evästeseloste-sivultamme.

Jätä yhteystietosi - Saat hinnastomme sähköpostiisi

Liity myös uutiskirjelistallemme niin saat ensimmäisenä tiedon uusista malleistamme, kampanjoista sekä Jade Boatsin kuulumisia neljästi vuodessa. Älä huoli – emme lähetä turhia viestejä ja voit poistua listalta milloin vain.